Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Derneğimiz(Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Derneğimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metinde belirtilen hususlarda verileri işlenecek olan kişiler Derneğimiz üyeliğine kaydolmak isteyen ve üye olan kişilerden oluşmaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası,mesleki ve akademik unvan, sicil,adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Derneğimizin kurumsal faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,  iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi ve Derneğimiz düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Ve Saklanma Yöntemi

Derneğimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Dernek tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Derneğimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu 11. Maddesi Gereği Haklarınızın Kapsamı

Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,İşlenmişse bilgi talep etme,İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,Eksik /yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Üye Tarafından Açık Rıza Verilen Hususlar

Derneğimiz tarafından yapılan eğitim,atölye vb. iş ve işlemler sırasında sesli ve görüntülü iletişim aygıtları ile görüntü ve seslerin,eğitim sırasında paylaşılan materyal ve belgelerin kaydedilebileceğini ve saklanabileceğini, bu verilerin kişisel verilerin işlenmesi amacına ve özel hayatın gizliliği kurallarına aykırı olmamak kaydı ile sosyal medya (Youtube,instagram vb), Dernek tarafından yapılan diğer atölye ve eğitimlerde kullanılmak üzere Dernek tarafından paylaşılabileceğini anladım. Yukarıda belirtilen hususlar için açık rızamın olduğunu bildiririm.

Okudum,anladım

Üyelik Başvurusu Yapan

Adı Soyadı

İmza

İhbar hattımıza ulaşmak için tıklayınız...

X